منوی دسته بندی

دکمه ها

Button Code

[container padding=”10px 0″]
[tm_code]
[ tm_button type=”small | medium | big” icon=”fa-home” icon_align=”left | right” background_color=”705F43″]Purchase Now[ /tm_button ]
[/tm_code]
[/container]

دکمه تست

دکمه ها

Button Code

[container padding=”10px 0″]
[tm_code]
[ tm_button type=”small | medium | big” icon=”fa-home” icon_align=”left | right” background_color=”705F43″]Purchase Now[ /tm_button ]
[/tm_code]
[/container]
Buttons

[container padding=”20px 0″]
[title size=”small” type=”border” align=”center”]دکمه کوچک[/title]
[tm_divider space=”10px”]
[one_third content_width=”90%”][text]پوسته فروشگاهی مگا شاپ فارسی شده توسط امین روانبخش[/text][tm_button type=”small”]Small Button[/tm_button][/one_third]
[one_third content_width=”90%”][text]پوسته فروشگاهی مگا شاپ فارسی شده توسط امین روانبخش[/text][tm_button type=”small” icon=”fa-home” icon_align=”left” background_color=”705F43″]Small Button[/tm_button][/one_third]
[one_third content_width=”90%”][text]پوسته فروشگاهی مگا شاپ فارسی شده توسط امین روانبخش[/text][tm_button type=”small” icon=”fa-cloud-download” icon_align=”right” background_color=”000000″]Small Button[/tm_button][/one_third]
[/container]

[container padding=”20px 0″]
[title size=”small” type=”border” align=”center”]دکمه معمولی[/title]
[tm_divider space=”10px”]
[one_third content_width=”90%”][text]پوسته فروشگاهی مگا شاپ فارسی شده توسط امین روانبخش[/text][tm_button type=”medium”]Medium Button[/tm_button][/one_third]
[one_third content_width=”90%”][text]پوسته فروشگاهی مگا شاپ فارسی شده توسط امین روانبخش[/text][tm_button type=”medium” icon=”fa-home” icon_align=”left” background_color=”705F43″]Medium Button[/tm_button][/one_third]
[one_third content_width=”90%”][text]پوسته فروشگاهی مگا شاپ فارسی شده توسط امین روانبخش[/text][tm_button type=”medium” icon=”fa-cloud-download” icon_align=”right” background_color=”000000″]Medium Button[/tm_button][/one_third]
[/container]

[container padding=”20px 0″]
[title size=”small” type=”border” align=”center”]دکمه بزرگ[/title]
[tm_divider space=”10px”]
[one_third content_width=”90%”][text]پوسته فروشگاهی مگا شاپ فارسی شده توسط امین روانبخش[/text][tm_button type=”big”]Big Button[/tm_button][/one_third]
[one_third content_width=”90%”][text]پوسته فروشگاهی مگا شاپ فارسی شده توسط امین روانبخش[/text][tm_button type=”big” icon=”fa-home” icon_align=”left” background_color=”705F43″]Big Button[/tm_button][/one_third]
[one_third content_width=”90%”][text]پوسته فروشگاهی مگا شاپ فارسی شده توسط امین روانبخش[/text][tm_button type=”big” icon=”fa-cloud-download” icon_align=”right” background_color=”000000″]Big Button[/tm_button][/one_third]
[/container]

× ارتباط با کارشناس فروش