دسته بندی محصولات
دسته بندی محصولات

Lists

Lists Code

[container padding="10px 0"][tm_code][ tm_list ]
[ list_item icon="fa-square" color="87CFC5" ]Duis sollicitudin adipiscing[ /list_item ]
[ list_item icon="fa-square" color="87CFC5" ]Duis sollicitudin adipiscing[ /list_item ]
[ list_item icon="fa-square" color="87CFC5" ]Duis sollicitudin adipiscing[ /list_item ]
[ list_item icon="fa-square" color="87CFC5" ]Duis sollicitudin adipiscing[ /list_item ]
[ /tm_list ][/tm_code][/container]

[container padding="20px 0"]
[one_fourth][title size="small" type="border"]Empty Circle[/title][tm_list][list_item icon="fa-circle-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-circle-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-circle-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-circle-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][/tm_list][/one_fourth]
[one_fourth][title size="small" type="border"]Filled Circle[/title][tm_list][list_item icon="fa-circle"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-circle"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-circle"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-circle"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][/tm_list][/one_fourth]
[one_fourth][title size="small" type="border"]Empty Square[/title][tm_list][list_item icon="fa-square-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-square-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-square-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-square-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][/tm_list][/one_fourth]
[one_fourth][title size="small" type="border"]Filled Square[/title][tm_list][list_item icon="fa-square"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-square"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-square"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-square"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][/tm_list][/one_fourth]
[/container]

[container padding="20px 0"]
[one_fourth][title size="small" type="border"]Checker[/title][tm_list][list_item icon="fa-check"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-check"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-check"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-check"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][/tm_list][/one_fourth]
[one_fourth][title size="small" type="border"]Border checker[/title][tm_list][list_item icon="fa-check-square-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-check-square-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-check"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-check-square-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][/tm_list][/one_fourth]
[one_fourth][title size="small" type="border"]Empty Star[/title][tm_list][list_item icon="fa-star-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-star-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-star-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-star-o"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][/tm_list][/one_fourth]
[one_fourth][title size="small" type="border"]Filled Star[/title][tm_list][list_item icon="fa-star"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-star"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-star"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-star"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][/tm_list][/one_fourth]
[/container]

[container padding="20px 0"]
[one_fourth][title size="small" type="border"]Icons[/title][tm_list][list_item icon="fa-tag"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-link"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-pencil"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-thumbs-up"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][/tm_list][/one_fourth]
[one_fourth][title size="small" type="border"]Colored Circle[/title][tm_list][list_item icon="fa-circle" color="E76453"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-circle" color="E76453"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-circle" color="E76453"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-circle" color="E76453"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][/tm_list][/one_fourth]
[one_fourth][title size="small" type="border"]Colored Square[/title][tm_list][list_item icon="fa-square" color="E76453"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-square" color="E76453"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-square" color="E76453"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-square" color="E76453"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][/tm_list][/one_fourth]
[one_fourth][title size="small" type="border"]Colored Icon[/title][tm_list][list_item icon="fa-tag" color="E76453"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-link" color="E76453"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-pencil" color="E76453"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][list_item icon="fa-thumbs-up" color="E76453"]Duis sollicitudin adipiscing[/list_item][/tm_list][/one_fourth]
[/container]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× ارتباط با کارشناس فروش